Περιβάλλον αξιολόγησης για την ανάπτυξη εργαλείων και πρακτικών διαπολιτισμικής μεσολάβησης

Φιλοσοφία του έργου

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό ταμείο Erasmus + KA2 – Συνεργασία και Καινοτομία για την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της εκπαίδευσης.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ

Στοχεύει στην υλοποίηση προγραμμάτων διαπολιτισμικής μεσολάβησης για την πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου από μαθητές με μεταναστευτική βιογραφία (σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Στοχεύει στην αναγνώριση της αξίας της διαπολιτισμικότητας αυτής καθεαυτής ως ενεργό κομμάτι της εκπαίδευσης για τη διάπλαση υπεύθυνων πολιτών στην Ευρώπη

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού προγράμματος που αφορά στην αξιολόγση, διαχείριση και ανάπτυξη δραστηριοτήτων για διαπολισμικά πλαίσια, με έμφαση στις διαδικασίας λήψης αποφάσεων και στην αναγνώριση διαφορετικών προτύπων

Επικοινωνήστε μαζί μας