24/09/2018

ΤΟ ΕΡΓΟ

Η αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου είναι ο θεμέλιος λίθος για την βελτίωση της παροχής ευκαιριών σε νέους και στην υποστήριξη μίας διαρκούς, βιώσιμης και επωφελούς ανάπτυξης, όπως υποδεικνύεται στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την στρατηγική «Ευρώπη 2020». Πράγματι, ένας από τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ο οποίος σχετίζεται με την εκπαίδευση, είναι η μείωση του ποσοστού της εγκατάλειψης του σχολείου κάτω από το 10%. Ένας από τους παράγοντες που οδηγούν στην σχολική εγκατάλειψη είναι η έλλειψη στρατηγικών πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης, τόσο σε θεσμικό όσο και σε σχολικό επίπεδο.

Σε αυτό το πλαίσιο, αναδύεται η ανάγκη για την ανάπτυξη αποτελεσματικών μεθοδολογιών για την υποστήριξη των πιο ευάλωτων ομάδων, όπως οι μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Γι’ αυτόν τον σκοπό, το έργο E-EVALINTO θα παράσχει στρατηγικές πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης με σκοπό να εξομαλύνει τις διαφορές μεταξύ μεταναστών και γηγενών μαθητών.

Το E-EVALINTO στοχεύει στην υλοποίηση διαπολιτισμικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων για μέντορες που υποστηρίζονται από ένα ψηφιακό περιβάλλον, το οποίο αποτελείται από ένα σύνολο εργαλείων και εφαρμογών.