15/09/2018

Projekt

Wczesne porzucanie nauki (WPN) stanowi przeszkodę dla wzrostu społeczno-gospodarczego w krajach europejskich. Jednym z celów UE do 2020 r., związanych z edukacją, jest obniżenie wskaźnika WPN poniżej 10%. Zwalczanie wczesnego porzucania nauki jest krokiem w kierunku zwiększenia szans młodych ludzi i wspierania inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Młodzież ze środowisk migracyjnych narażona jest w znacznym stopniu na wczesne porzucanie szkoły. W tym zakresie przepaść między młodzieżą rodzimą a młodymi ludźmi urodzonymi za granicą jest nadal bardzo duża. Jednym z czynników prowadzących do wczesnego porzucania nauki jest brak profilaktyki  i strategii wczesnej interwencji, zarówno na poziomie instytucjonalnym, jak i szkolnym. W związku z tym, istnieje potrzeba opracowania skutecznych metod i wsparcia dla tych uczniów.

Cel E-EVALINTO jest dwojaki. Z jednej strony, projekt ma na celu promowanie mentoringu rówieśniczego, który skupia się zarówno na ograniczeniu zjawiska wczesnego porzucania nauki wśród uczniów migrujących (w szkole średniej), jak i uznaniu wartości  międzykulturowości jako części aktywnego i odpowiedzialnego kształcenia w zakresie obywatelstwa europejskiego. Z drugiej strony projekt E-EVALINTO ma na celu opracowanie ram ICT do oceny, zarządzania i rozwijania działań w międzykulturowych kontekstach, ze szczególnym uwzględnieniem procesów podejmowania decyzji i identyfikacji różnych wzorców, które mogą być wywołane różnymi potencjalnymi sytuacjami, aby je przeanalizować.