15/09/2018

EQI, Dublin University

EQI – Centrum Ewaluacji, Jakości i Inspekcji, stworzone w Instytucie Edukacji, Dublin City University Centrum, jest wiodącą krajową agencją badawczą zajmującą się doskonaleniem zawodowym nauczycieli w zakresie zapewniania jakości i kontroli oraz oceny szkoły pod kontem reagowania na kulturowe aspekty.
EQI dąży do doskonałości w następujących dziedzinach: (1) wiodące krajowe i międzynarodowe badania w zakresie oceny szkół; rozwój teorii i najlepsze praktyki; (2) budowanie silnych i produktywnych powiązań z kluczowymi krajowymi zainteresowanymi stronami w zakresie edukacji zarówno w Republice Irlandii, jak i w Irlandii Północnej, w tym PDST (Usługi Rozwoju Zawodowego dla Nauczycieli), DES(Departament Edukacji i Umiejętności), DENI(Departament Oświaty Irlandii Północnej) i inspektorzy w obu jurysdykcjach. Dzięki takiej współpracy EQI będzie nadal przyczyniał się do rozwoju kluczowych działań służących budowaniu zdolności w takich obszarach jak samoocena, reakcja kulturowa i rozwój polityki szkolnej; (3) rozwijanie wiedzy eksperckiej w zakresie oceny edukacyjnej poprzez udział w studiach licencjackich, podyplomowych i podoktoranckich na poziomie krajowym i międzynarodowym.
EQI jest multidyscyplinarną grupą badawczą o zróżnicowanym członkostwie pochodzącym z DCU, ze szkół i innych instytucji edukacyjnych w Irlandii i za granicą oraz z wielu innych organizacji.